Friday, November 28, 2008

Hukum derma organ- FIQH MUA'SIROH

Category:Books
Genre: Reference
Author:Hukum Derma organFatwa Muasyirah
Dr Yusuf Qardhawi

PERTANYAAN

Bolehkah seorang muslim mendermakan sebahagian organ tubuhnya sewaktu dia hidup untuk digunakan pada tubuh orang lain? Kalau boleh,apakah kebolehannya itu bersifat mutlak ataukah terikat dengan syarat-syarat tertentu? Dan apa syarat-syaratnya itu?

Jika mendermakan organ tubuh itu diperbolehkan,maka untuk siapakah pendermaan itu? Hanya untuk orang muslim, ataukah boleh untuk sesiapa sahaja?

Apabila mendermakan organ tubuh itu dibolehkan, apakah boleh dijual beli oragan tersebut?


Bolehkah mendermakan organ tubuh setelah meninggal dunia? Adakah hal ini tidak bertentangan dengan keharusan menjaga kehormatan mayat?

Apakah mendermakan itu merupakan hak orang bersangkutan (pemilik tubuh itu) saja? Bolehkah keluarganya mendermakan organ tubuh si mati?

Bolehkah negara mengambil sebagian organ tubuh orang yang kemalangan misalnya, untuk menolong orang lain?

Bolehkah menggunakan organ yang didermakan oleh tubuh bukan muslim ke tubuh muslim?

Bolehkah menggunakan organ tubuh binatang --termasuk binatang itu najis, seperti babi misalnya-- ke tubuh seorang muslim?

Itulah sejumlah pertanyaan yang dihadapkan kepada faqih Islam dan tokoh-tokohnya beserta lembaga-lembaganya pada masa sekarang.

Semua itu memerlukan jawapan, apakah diperbolehkan secara mutlak, apakah dilarang secara mutlak, ataukah dengan perincian?


JAWAPAN

BOLEHKAH ORANG MUSLIM MENDERMAKAN ORGAN TUBUHNYA KETIKA DIA MASIH HIDUP?


Ada yang mengatakan bahwa boleh seseorang mendermakan sesuatu ialah apabila ianya adalah pemiliknya. Maka, apakah seseorang itu memiliki tubuhnya sendiri sehingga ia dapat mendermakannya? Atau, apakah tubuh itu merupakan pinjaman dari Allah dan tidak boleh untuk didermakan?

Seseorang tidak boleh membuat sesuka hati pada tubuhnya ketika hidup, samaada merosakkan atau membunuh diri sendiri, maka dia juga tidak boleh mempergunakan sebahagian tubuhnya jsesuka hati. Namun demikian, perlu diperhatikan disini bahawa meskipun tubuh merupakan pemberian dari Allah, tetapi manusia diberi kebebasan untuk memanfaatkan dan mempergunakannya, sebagaimana harta.

Harta pada hakikatnya milik Allah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an, dalam firman Allah:

"... dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikurniakan-Nya kepadamu ..." (an-Nur: 33)

Akan tetapi, Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilikinya dan membelanjakan harta itu. Maka manusia boleh mendermakan sebahagian hartanya untuk kepentingan orang lain yang memerlukannya, dan boleh juga seseorang mendermakan sebahagian tubuhnya untuk orang lain yang memerlukannya.

Apabila seorang muslim dibenarkan membahayakan dirinya ke laut untuk menyelamatkan orang yang kelemasan, atau masuk ke tengah-tengah nyalaan api untuk menyelamatkan mangsa kebakaran, maka mengapakah tidak dibolehkan seorang muslim mempertaruhkan sebahagian wujud material dirinya (organ tubuhnya) untuk kemaslahatan orang lain yang memerlukannya?

Pada zaman sekarang,ramai penderma darah, yang merupakan penderma pada sebahagian dari tubuhnya. Dan ianya telahpun meluas berlaku di negara Islam tanpa ada seorang ulama' pun yang melarang, bahkan mereka turut menyertainya dan menjadi penderma.

Maka ijma' sukuti (persepakatan ulama secara senyap) ini --menurut sebahagian fatwa yang muncul mengenai masalah ini-- menunjukkan bahwa derma darah dapat diterima syara'.

Didalam kaedah syar'iyah ditetapkan bahawa mudarat itu harus dihilangkan sehabis daya. Kerana itulah kita disyariatkan untuk menolong orang yang dalam kesusahan, menolong orang yang terluka, memberi makan orang yang kelaparan, melepaskan tawanan, mengubati orang yang sakit, dan menyelamatkan orang yang menghadapi bahaya, baik mengenai jiwanya atau lainnya.

Berusaha menghilangkan penderitaan seorang muslim yang tidak berfungsi ginjalnya, dengan mendermakan salah satu ginjalnya yang sihat diperkenankan syara', bahkan terpuji dan berpahala bagi orang yang melakukannya. Kerana dengan demikian bererti dia menyayangi orang yang di bumi, sehingga dia berhak mendapatkan kasih sayang dari yang di langit.

Islam tidak membatasi sedekah pada harta semata-mata, bahkan Islam menganggap semua kebaikan sebagai sedekah. Maka mendermakan sebahagian organ tubuh termasuk ruang lingkup sedekah. Ini merupakan sedekah yang paling tinggi kerana tubuh itu lebih utama daripada harta.

Kalau kita katakan orang hidup boleh mendermakan sebahagian organ tubuhnya, maka apakah kebolehan itu bersifat mutlak atau ada syarat tertentu?


Jawapannya,boleh itu bersifat muqayyad (bersyarat). Seseorang tidak boleh mendermakan sebagian organ tubuhnya sehingga memudaratkan dirinya.
Oleh sebab itu, tidak boleh seseorang mendermakan organ tubuh yang cuma satu-satunya dalam tubuhnya, misalnya hati atau jantung, kerana dia tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya organ tersebut. Dan tidak boleh menghilangkan mudarat orang lain dengan menimbulkan mudarat pada dirinya.

Kaedah fiqh "Mudarat (bahaya, kemelaratan, kesengsaraan, nestapa) itu harus dihilangkan" namun bertepatan dengan kaedah lain yang berbunyi: "Mudarat itu tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan mudarat yang lain pula."

Karena itu tidak boleh mendermakan organ tubuh bahagian luar, seperti mata, tangan, dan kaki.Begitu pula halnya organ tubuh bahagian dalam yang berpasangan tetapi salah satu dari pasangan itu tidak berfungsi atau sakit, maka organ ini dianggap seperti satu organ.

Jika seorang wanita ingin mendermakan salah satu ginjalnya kepada saudara perempuannya, tetapi suaminya tidak mengizinkan, apakah memang ini termasuk hak suaminya?

Jawapannya suami punya hak atas isterinya. Apabila isteri mendermakan salah satu ginjalnya, sudah tentu ia harus dibedah dan masuk hospital dan memerlukan rawatan khusus. Semua itu dapat menghalangi sebagian hak suami terhadap isteri, belum lagi ditambah dengan beban-beban lainnya. Oleh karena itu, seharusnya hal itu dilakukan dengan izin dan kerelaan suami.

Disamping itu, mendermakan organ tubuh hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa dan berakal sehat. Dengan demikian, tidak diperbolehkan anak kecil mendermakan organ tubuhnya, sebab ia tidak tahu akibah kepentingan dirinya, demikian pula halnya orang gila. Begitu juga seorang wali, ia tidak boleh mendermakan organ tubuh anak kecil dan orang gila yang dibawah perwaliannya, disebabkan keduanya tidak mengerti.

MEMBERIKAN DERMA ORGAN KEPADA ORANG BUKAN MUSLIM


Mendermakan organ tubuh itu seperti menyedekahkan harta. Hal ini boleh dilakukan terhadap orang muslim dan bukan muslim, tetapi tidak boleh diberikan kepada orang kafir harbi yang memerangi kaum muslim.
Juga tidak boleh mendermakan organ tubuh kepada orang murtad yang keluar dari Islam secara terang-terangan. Kerana menurut pandangan Islam, orang murtad bererti telah mengkhianati agama dan umatnya sehingga ia berhak dihukum bunuh. Maka layakkah kita akan menolong orang seperti ini untuk hidup?

Apabila ada dua orang yang memerlukan bantuan derma, yang satu muslim dan satunya lagi bukan muslim, maka yang muslim itulah yang harus diutamakan. Allah berfirman:
"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain ..." (atTaubah: 71)

Bahkan seorang muslim yang soleh dan memberi komitmen terhadap agamanya lebih utama untuk diberi derma daripada orang fasik yang mengabaikan kewajibannya kepada Allah.

Juga diperbolehkan seorang muslim mendermakan organ tubuhnya kepada orang tertentu, sebagaimana ia juga boleh mendermakannya kepada suatu yayasan seperti bank yang khusus menangani masalah ini (seperti bank mata dan sebagiannya), yang merawat dan memelihara organ tersebut dengan caranya sendiri, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila diperlukan.

TIDAK DIPERBOLEHKAN MENJUAL ORGAN TUBUH


Perlu saya ingatkan disini bahwa pendapat yang memperbolehkan menderma organ tubuh itu tidak bererti memperbolehkan memperjualbelikannya.

Kaerana jual beli itu --sebagaimana dita'rifkan fuqaha-- adalah tukar-menukar harta secara suka rela, sedangkan tubuh manusia itu bukan harta yang dapat dipertukarkan dan ditawar-menawarkan sehingga organ tubuh manusia menjadi objek perdagangan dan jual beli.

Suatu peristiwa yang sangat disesalkan terjadi di beberapa daerah miskin, di sana terdapat pasar yang mirip dengan pasar perhambaan. Di situ diperjualbelikan organ tubuh orang-orang miskin dan orang-orang lemah --untuk keperluan orang-orang kaya-- yang tidak lepas dari campur tangan "mafia baru" yang bersaing dengan mafia dalam masalah minum-minuman keras, ganja, morfin, dan sebagainya.

Tetapi, apabila orang yang memanfaatkan organ itu memberi sejumlah wang kepada penderma --tanpa persyaratan dan tidak ditentukan sebelumnya, semata-mata hibah, hadiah, dan pertolongan-- maka yang demikian itu hukumnya jaiz (boleh), bahkan terpuji dan termasuk akhlak yang mulia.

Hal ini sama dengan pemberian orang yang berutang ketika mengembalikan pinjaman dengan memberikan tambahan yang tidak dipersyaratkan sebelumnya. Hal ini diperkenankan syara' dan terpuji, bahkan Rasulullah saw. pernah melakukannya ketika beliau mengembalikan pinjaman (hutang) dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang dipinjamnya seraya bersabda:
"Sesungguhnya sebaik-baik orang diantara kamu ialah yang lebih baik pembayaran hutangnya." (HR Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

BOLEHKAH MEWASIATKAN ORGAN TUBUH SETELAH MENINGGAL DUNIA?


Apabila seorang muslim diperbolehkan mendermakan sebagian organ tubuhnya yang bermanfaat untuk orang lain serta tidak menimbulkan mudarat pada dirinya sendiri, maka bolehkah dia berwasiat untuk mendermakan sebahagian organ tubuhnya itu setelah dia meninggal dunia nanti?

Apabila ia berwasiat untuk mendermakan organ tubuhnya itu dengan niat mendekatkan diri dan mencari keredhoan Allah, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat dan amalnya. Dalam hal ini tidak ada satu pun dalil syara' yang mengharamkannya, sedangkan hukum asal segala sesuatu adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang sahih dan soreh (jelas) yang melarangnya. Dalam kes ini dalil tersebut tidak dijumpai.

Umar r.a. pernah berkata kepada sebahagian sahabat mengenai beberapa masalah, "Itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi saudaramu dan tidak memberikan mudarat kepada dirimu, mengapa engkau hendak melarangnya?" Demikianlah kiranya yang dapat dikatakan kepada orang yang melarang masalah mewasiatkan organ tubuh ini.

Ada yang mengatakan bahwa hal ini menghilangkan kehormatan mayat yang sangat dipelihara oleh syariat Islam, yang Rasulullah saw. sendiri pernah bersabda:

"Mematahkan tulang mayat itu seperti mematahkan tulang orang yang hidup." (
HR Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Aisyah sebagaimana disebutkan dalam al-Jami' ash-Shaghir. Dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ummu Salamah dengan lafaz: "Seperti memecahkan tulang orang yang hidup tentang dosanya." )


Ditekankan disini bahwa mengambil sebagian organ dari tubuh mayat tidaklah bertentangan dengan ketetapan syara' yang menyuruh menghormatinya. Sebab yang dimaksudkan dengan menghormati tubuh itu ialah menjaganya dan tidak merosaknya, sedangkan membedahnya(mengambil organ yang diperlukan ) itu dilakukan seperti membedah orang yang hidup dengan penuh perhatian dan penghormatan, bukan dengan merusak kehormatan tubuhnya.
Hadits tersebut hanya membicarakan masalah mematahkan tulang mayat, padahal pengambilan organ ini tidak mengenai tulang. Maksud hadits itu ialah larangan memotong-motong tubuh mayat, merosaknya, dan mengabaikannya sebagaimana yang dilakukan kaum jahiliah dalam peperangan-peperangan --bahkan sebagian dari mereka masih terus melakukannya hingga sekarang. Itulah yang diingkari dan tidak diredhoi oleh Islam.

Selain itu, janganlah seseorang menolak dengan alasan ulama salaf tidak pernah melakukannya, sedangkan kebaikan itu ialah dengan mengikuti jejak langkah mereka. Memang benar, andai kata mereka memerlukan hal itu dan mampu melakukannya, lantas mereka tidak mau melakukannya. Tetapi banyak sekali perkara yang kita lakukan sekarang ternyata belum pernah dilakukan oleh ulama salaf kerana memang belum ada pada zaman mereka.

Sedangkan fatwa itu sendiri dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, tradisi, dan keadaan, sebagaimana ditetapkan oleh para muhaqqiq.

BOLEHKAH WALI DAN AHLI WARIS MENDERMAKAN SEBAHAGIAN ORGAN TUBUH MAYAT?


Apabila seseorang sebelum meninggal mewasiat untuk mendermakan sebahagian organ tubuhnya adalah boleh hukumnya, apa pula hukumnya jika tidak berwasiat sebelumnya. Bolehkah bagi ahli waris dan walinya mendermakan sebagian organ tubuhnya?

Ada yang mengatakan bahwa tubuh si mayat adalah milik si mayat itu sendiri, wali atau ahli warisnya tidak diperbolehkan mempergunakan atau mendermakan nya. Namun begitu, sebenarnya seseorang apabila telah meninggal dunia maka dia tidak dianggap layak memiliki sesuatu. Sebagaimana pemilikan hartanya yang juga berpindah kepada ahli warisnya, maka mungkin dapat dikatakan bahawa tubuh si mayat menjadi hak wali atau ahli warisnya.

Disamping itu,Syara' telah memberikan hak kepada wali untuk menuntut hukum qisos atau memaafkan si pembunuh ketika terjadi pembunuhan dengan sengaja, sebagaimana difirmankan oleh Allah:
"... Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (al-Isra': 33)

Waris mempunyai hak melakukan hukum qisos jika mereka menghendaki, atau melakukan perdamaian dengan menuntut pembayaran diat, sedikit atau banyak. Atau memaafkannya secara mutlak kerana Allah, pemaafan yang bersifat menyeluruh atau sebagian, seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam firmanNya:
"... Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang dlben maaf) membayar (diat) kepada yang memben maaf dengan cara yang baik (pula) ..." (al-Baqarah: 178)

Maka mereka juga mempunyai hak mempergunakan sebagian organ tubuh mayat yang sekiranya dapat memberi manfaat kepada orang lain dan tidak memberi mudarat kepada si mayat. Bahkan mungkin dia mendapat pahala darinya.

Oleh karena itu, tidak terlarang bagi
waris mendermakan sebahagian organ tubuh mayat yang diperlukan oleh orang-orang sakit untuk mengubati mereka, seperti ginjal, jantung, dan sebagainya, dengan niat sebagai sedekah dari si mayat, suatu sedekah yang berkesinambungan pahalanya selama si sakit masih memanfaatkan organ yang didermakan itu.

Hanya saja, para ahli waris tidak boleh mendermakan organ tubuh si mayat jika si mayat sewaktu hidupnya berpesan agar organ tubuhnya tidak didermakan, kerana yang demikian itu merupakan haknya, dan wasiat atau pesannya itu wajib dilaksanakan selama ianya bukan maksiat.


MENGGUNAKAN ORGAN TUBUH ORANG KAFIR BAGI ORANG MUSLIM


Menggunakan organ tubuh bukan muslim kepada orang muslim tidak terlarang, kerana organ tubuh manusia tidak dilihat sebagai Islam atau kafir, ia hanya merupakan alat bagi manusia yang dipergunakannya sesuai dengan akidah dan pandangan hidupnya.

Apabila suatu organ tubuh dipindahkan dari orang kafir kepada orang muslim, maka ia menjadi bahagian dari wujud si muslim itu dan menjadi alat baginya untuk menjalankan misi hidupnya, sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala. Hal ini sama dengan orang muslim yang mengambil senjata orang kafir dan mempergunakannya untuk berperang fi sabilillah..

PENGGUNAAN ORGAN BINATANG YANG NAJIS KE TUBUH ORANG MUSLIM


Adapun penggunaan organ binatang yang dihukumi najis seperti babi misalnya, ke dalam tubuh muslim, maka pada dasarnya hal itu tidak perlu dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Sedangkan darurat itu bermacam-macam keadaan dan hukumnya dengan harus mematuhi kaedah bahwa "segala sesuatu yang diperbolehkan karena darurat itu harus diukur menurut kadar kedaruratannya," dan pemanfaatannya harus melalui ketetapan doktor2 muslim yang terpercaya.

Mungkin juga ada yang mengatakan disini bahwa yang diharamkan dari babi hanyalah memakan dagingnya, sebagaimana disebutkan Al-Qur'an dalam empat ayat, sedangkan menggunakan sebagian organnya ke dalam tubuh manusia bukan bererti memakannya, melainkan hanya memanfaatkannya.

Selain itu, Nabi saw. memperbolehkan memanfaatkan bangkai --yaitu kulitnya-- padahal bangkai itu diharamkan bersama-sama dengan pengharaman daging babi dalam Al-Qur'an. Maka apabila syara' mengharuskan memanfaat bangkai asal tidak dimakan, maka dalam kes ini boleh mdimanfaatkan babi asalkan tidak dimakan.

Permasalahannya sekarang, sesungguhnya babi itu najis, maka bagaimana akan diperbolehkan memasukkan benda najis ke dalam tubuh orang muslim?


Dilarang syara' ialah mengenakan benda najis dari tubuh bahagian luar,yang didalam tubuh maka tidak terdapat dalil yang melarangnya.

Sebab bahagian dalam tubuh manusia itu justru merupakan tempat benda-benda najis, seperti darah, kencing, najis dan semua kotoran; dan manusia tetap melakukan solat, membaca Al-Qur'an, thawaf di Baitul Haram, meskipun benda-benda najis itu ada di dalam perutnya dan tidak membatalkannya sedikit pun, sebab tidak ada hubungan antara hukum najis dengan apa yang ada didalam tubuh.

TIDAK BOLEH MENDERMAKAN BUAH ZAKAR


Akhirnya pembahasan ini menyentuh kepada perbicaraan sekitar masalah pendermaan buah zakar seseorang kepada orang lain.

Apakah hal itu diperbolehkan, dengan mengqiyaskannya kepada organ tubuh yang lain? Ataukah khusus untuk buah zakar ini tidak diperkenankan memindahkannya dari seseorang kepada orang lain?

Memindahkan buah zakar tidak diperbolehkan. Para ahli telah menetapkan bahwa buah zakar merupakan perbendaharaan yang memindahkan karakter khusus ( genetic code) seseorang kepada keturunannya, dan pendermaan zakar ke dalam tubuh seseorang, yakni anak keturunan --lewat hubungan kelamin-- akan mewariskan sifat-sifat orang yang mempunyai buah zakar itu, baik warna kulitnya, bentuk tubuhnya, tingkat inteligennya, atau sifat jasmaniah, pemikiran, dan mental yang lain.

Hal ini dianggap seperti percampuran nasab yang dilarang oleh syara' dengan jalan apa pun. Kerana itu diharamkannya perzinaan, anak angkat dan pengakuan kepada orang lain sebagai bapaknya, dan lainnya, yang menyebabkan terjadinya percampuran keluarga atau kaum yang tidak termasuk bahagian dari mereka.

Maka tidaklah dapat diterima pendapat yang mengatakan bahawa buah zakar bila dipindahkan kepada orang lain bererti telah menjadi bahagian dari badan orang tersebut dan mempunyai hukum seperti hukumnya dalam segala hal.
Begitu juga jika otak seseorang dapat dipindahkan kepada orang lain, maka hal itu tidak diperbolehkan, kerana akan menimbulkan percampuran dan kerosakan yang besar.

Wa billahit taufiq.
http://www.mediaindoo.com/

FaRauLaH : Ini adalah cebisan ilmu yang dipetik dari bahan ilmiah ilmuan indonesia yang telah saya edit mengikut pamahaman saya...jika ada kesilapan sila tegur.thanx...

0 comments:

Blogger template 'Purple Mania' by Ourblogtemplates.com 2008

Jump to TOP